DTU's Politik for forskningsdatamanagement

– referencer og definitioner i politikken

På denne side har vi samlet links til referencer, der knytter sig til DTU's Politik for forskningsdatamanagement, som er revideret og godkendt af DTU's direktion foråret 2023.
DTU's Politik for forskningsdatamanagement (pdf)

Definitioner for ord og begreber brugt i politikken er samlet på en side.
 

Referencer i politikken

 1. Om FAIR-principperne
  I 2016 skrev Wilkinson et al. artiklen, der definerede FAIR-principperne. Disse principper er nu anerkendte i det meste af forskningsverden og danner grund for adskillige funderes krav til deling af data:
  Wilkinson, M. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
   
  I 2021 udgav Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Den nationale strategi for datamanagement baseret på FAIR principperne (pdf). Strategien retter sig mod forskningsinstitutioner og forskningsfinansierende fonde. Den definerer et antal principper og tilhørende indsatsområder, som kan styrke udbredelse og finansiering af god datamanagementpraksis. Strategien er en del af udmøntningen af EU’s direktiv om åbne data og den danske implementering af dette i PSI-loven. Den skal dermed bidrage til at opfylde forskningens og samfundets forventning til stigende tilgængelighed af offentligt finansieret forskning.

  Se også DTU's Open Science-map på https://www.bibliotek.dtu.dk/openscience
   
 2. Compliance-timeline
  Følger dit projekt DTU's retningslinjer for forskningspraksis? Brug vores compliance timeline gennem alle faser af dit forskningsprojekt.

  Compliance-timeline
  (DTU Inside / DTU-login)
   
 3. DTU's publiceringspolitik
  Publicering af forskningsresultater er afgørende for universitetets mission og virke, for nyttiggørelsen af forskningen til gavn for samfundet og for anerkendelsen af både den enkelte forsker og universitetet som helhed.
   
  Alle DTU-publikationer skal registreres og arkiveres i universitetets forskningsdatabase, DTU Orbit
   
  DTU-publikationer skal være Open Access - altså frit tilgængelige for det størst mulige antal læsere med henblik på at:
  • Understøtte fagligt samarbejde samt kritisk efterprøvning af forskning.
  • Facilitere nyttiggørelsen af forskningsresultater.
  • Understøtte adgangen til information og viden i samfundet generelt.
  DTU's publiceringspolitik (pdf)
   
 4. GDPR
  Personoplysninger skal slettes eller anonymiseres i henhold til den opbevaringsperiode, der er fastsat ved projektets start og i div. aftaler med projektpartnere. Hvis personoplysninger genbruges eller videregives til andre forskningsprojekter, skal godkendelser af den videre behandling dokumenteres.
   
  Kun hvis specifikke krav er opfyldt, kan du offentliggøre persondata i arkiver eller videnskabelige publikationer. Nogle bevillingsgivere har formelle afsnit om GDPR indarbejdet i ansøgningsformaterne.
   
  GDPR på DTU (DTU Inside / DTU-login)
  Persondata kan arkiveres hos Rigsarkivet i ikke-anonymiseret form
   
 5. Kommercialisering og patentering af teknologi
  Hvis du har gjort en opfindelse på DTU, kan den måske patenteres og kommercialiseres. Se og læs mere om, hvordan DTU’s Jura & Tech Trans-kontor kan hjælpe med at kommercialisere og patentere teknologier, der er skabt på DTU.
   
  Kommercialisering & Patentering af Teknologi (DTU Inside / DTU-login)
   
 6. Rigsarkivets bekendtgørelser
  Bekendtgørelse om anmeldelse af digitale forskningsdata skabt af statslige myndigheder gælder for alle institutioner, der skal skabe digitale forskningsdata – herunder universiteter.
   
  Digitale forskningsdata defineres som data, der er skabt i forbindelse med forskning med anvendelse af videnskabelig metode, samt tilhørende dokumentation, der forklarer hvilke data, der er tale om, hvordan data er tilvejebragt og med hvilket overordnet formål.
   
  Al forskningsdata skal altså anmeldes til Rigsarkivet – dog er følgende typer af forskningsdata undtaget:
  1. Data som er skabt ved eksperimenter eller simulationer, der gentages, fx laboratorieforsøg eller kemiske forsøg.
  2. Data som er skabt alene ved samkøring af administrative registre.
  3. Data som publiceres i deres helhed i publikationer, der er omfattet af lov nr. 1439 af 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale i Danmark.
  4. Forskningsprojekter under ph.d.-niveau.
  Data (forskningsprojektet) anmeldes til Rigsarkivet, når indsamling af data og analyser er afsluttet. Efter anmeldelse vil Rigsarkivet give en bestemmelse af, om data og tilhørende dokumentation skal afleveres.
   
  DTU anbefaler, at anmeldelsen til Rigsarkivet overvejes og indskrives i projektets datamanagementplan samt, at anmeldelsen sker ved at sende datamanagementplanen til Rigsarkivet.
   
  For vejledning - kontakt datamanagement@dtu.dk

  Bekendtgørelse om anmeldelse af digitale forskningsdata skabt af statslige myndigheder
  Retsinformation.dk Bekendtgørelse nr. 514
   
  Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed
  Retsinformation.dk Bekendtgørelse nr. 591
   
 7. Principper for god videnskabelig praksis
  Forskning gennemført på DTU skal være af høj kvalitet og troværdighed. Et led i at skabe troværdig forskning af høj kvalitet er overholdelse af principper for god videnskabelig praksis. Principperne forstås dels ved en beskrivelse af uønsket adfærd, defineret som videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, og dels via vejledninger for hvilken adfærd, der er ønskværdig i forbindelse med f.eks. publicering af forskningsresultater og tildeling af forfatterskab.

  Læs mere om god videnskabelig praksis (DTU Inside / DTU-login)
   
  Det danske kodeks for integritet i forskningen (pdf, DTU Inside / DTU-login)

  DTU’s kodeks for integritet i forskningen (pdf, DTU Inside / DTU-login)