DTU Biblioteks historie

Historien bag DTU Bibliotek

DTU Bibliotek blev officielt indviet den 10. september 1942, dengang under navnet Danmarks Tekniske Bibliotek, DTB.

I tiden før og helt tilbage til 1829, hvor Polyteknisk Læreanstalt blev oprettet, har der næsten hele tiden været bibliotek knyttet til læreanstalten. I perioden 1933-1994 blev Polyteknisk Læreanstalt også kaldt Danmarks Tekniske Højskole, DTH. I april 1994 skiftede man navn til Danmarks Tekniske Universitet, i daglig tale bare DTU.

Det første beskedne bibliotek har ikke haft midler til at dække bog- og litteraturbehovet hos de lærere og professorer, som fik lov til at bruge det. Industriforeningen fandt det nødvendigt at oprette eget bibliotek kun 10 år efter i 1839. De fleste lærere på Polyteknisk Læreanstalt var medlemmer af Industriforeningen og benyttede derfor dette bibliotek, som har været bedre forsynet med litteratur. Det lykkedes aldrig for det lille tekniske bibliotek at etablere et samarbejde med Industriforeningens bibliotek.

Mens det tekniske bibliotek stagnerede, blev der købt litteratur til de enkelte afdelinger og institutter, som på den måde efterhånden fik ret store specialbiblioteker. Så gav man op, lukkede biblioteket og indlemmede beholdningerne i Universitetsbibliotekets samlinger i 1862. Med beholdningerne fulgte 400 rigsdaler til fortsat indkøb af teknisk litteratur. Man havde derudover også brug for de frigjorte lokaler, selv om man netop havde afsluttet en større ombygning.

I 1904 oprettede man igen Teknisk Bibliotek på Polyteknisk Læreanstalt. Man ønskede at give de studerende en tiltrængt læsestue og et bibliotek. De fleste bøger var privat ejede, de tilhørte Den Tekniske Forenings bibliotek. I 1921 blev bøgerne overdraget til Teknisk Bibliotek og biblioteket blev gjort offentligt tilgængeligt. I 1924 nedsattes en kommission, der i 1926 afgav en betænkning vedrørende Statens Biblioteksvæsen. Teknisk Bibliotek blev herved gjort til Statens Hovedbibliotek for Teknisk Litteratur.

Dermed var vejen banet for Danmarks Tekniske Bibliotek. Det DTB, der blev indviet den 10. september 1942, bestod nu af følgende samlinger: Industriforeningens Bibliotek, Dansk Ingeniørforenings bogsamling, Universitetsbibliotekets tekniske litteratur og Den Tekniske Forenings bogsamling.

Biblioteket lå på Østervold 10 midt på den åbne plads mellem maskinfløjen og kemifløjen og op til rotunden, der forbandt alle afdelinger på DTH.

Danmarks Tekniske Bibliotek flyttede sammen med Danmarks Tekniske Højskole til Lundtofte i årene 1970-71, men opretholdt i 12 år en Københavnsafdeling på Østervold, indtil man af økonomiske grunde måtte lægge de to biblioteker sammen på Lundtoftesletten i 1983.

Pr. 1. januar 1995 skiftede DTB navn til Danmarks Tekniske Videncenter og Bibliotek, i daglig tale DTV. I 2008 i gennemgik DTU en gennemgribende navnereform og efter en ganske kort periode som DTU Tekinfo, konsolideres biblioteket under navnet DTU Bibliotek, i lang form Danmarks Tekniske Informationscenter.

Ved DTU's fusion med Ingeniørhøjskolen i København, IHK, 1. januar 2013 fusionerede DTU Bibliotek med Københavns Tekniske Bibliotek, KTB, under navnet DTU Bibliotek.